นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ดับเบิลยูเอเชีย คือ ผู้เป็นเจ้าของและดำเนินการเว็บไซต์ http://www.w-asia.com และแอปพลิเคชั่น 825b (“บริษัท” “เรา” หรือ “แอปพลิเคชั่น”) นโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้อธิบายถึงวิธีที่เราในฐานะผู้บริหารจัดการข้อมูล รวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลที่ระบุตัวตน ("ข้อมูลส่วนตัว") ของผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่น (“ท่าน” “คุณ” หรือ “ผู้ใช้”) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการของเรา เมื่อท่านใช้บริการแอปพลิเคชั่น ท่านได้ยินยอมให้เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่ได้ระบุไว้ในนโบบายความเป็นส่วนตัวนี้
เราให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของท่าน และเห็นคุณค่าในความไว้วางใจที่ท่านมอบให้เรา อีกทั้งมุ่งมั่นในการปกป้องและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ท่านมอบให้เรา ทั้งนี้ เนื้อหาส่วนนี้อธิบายการใช้และประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อีกทั้งอธิบายวิธีที่ท่านสามารถติดต่อเราหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
825b ให้บริการเกี่ยวข้องกับการลงเวลา เพื่อเข้างานและออกงานผ่านแอปพลิเคชั่นสำหรับสมาร์ทโฟน เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ โปรดตรวจสอบรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ นโยบายเหล่านี้จะถือเป็นข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดระหว่างท่านและเราในเรื่องดังกล่าว และจะแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจาระหว่างท่านกับเรา ทั้งนี้ท่านอาจพิจารณาหยุดใช้บริการจากเราหากเห็นว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่เหมาะสม

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม
เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ จากการที่คุณใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่น ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ ข้อมูลประจำตัว ข้อมูลเข้าสู่ระบบ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลของท่าน นอกจากนี้เรายังเก็บข้อมูลที่ไม่บ่งชี้ตัวบุคคล (ที่ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อระบุตัวคุณได้) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลจากที่อยู่ IP ข้อมูลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของระบบปฏิบัติการ สัญชาติ การตั้งค่าการค้นหา และข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต

วิธีการที่เราใช้ข้อมูลของคุณ
เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลอื่นๆ ที่รวบรวมผ่านทางแอปพลิเคชั่น เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 • การลงทะเบียน การจัดการและ/หรือการบริหารการใช้งานของคุณ
 • สำหรับการติดต่อกับคุณเกี่ยวกับการใช้งาน และ/หรือการเข้าชมและใช้บริการ รวมถึงการสอบถามข้อมูลและ/หรือการร้องขอใดๆ ที่คุณส่งมาผ่านทางแอปพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ หรือทางอื่นๆ
 • การพัฒนาประสบการณ์การใช้แอปพลิเคชั่นและ/หรือเว็บไซต์
 • การวัดและการพัฒนาประสบการณ์และความพึงพอใจของลูกค้า
 • การบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา
 • เพื่อใช้ในการจัดการข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียน การแก้ไขปัญหา
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ได้แจ้งให้คุณทราบขณะที่ทำการรวบรวม


ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากการใช้งานแอพพลิชั่นของท่าน
บริษัทรวบรวมข้อมูลจากการใช้งานแอพพลิเคชั่นของท่าน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
  • ข้อมูลเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์ดิจิตอล : บริษัทจะรวบรวมข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์ เช่น รุ่นฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการและรุ่นของระบบปฏิบัติการ ข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรศัพท์ ตลอดจนตัวระบุอุปกรณ์ที่ทำให้บริษัททราบว่าท่านเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นจากเครื่องใด เพื่อนำมาปรับแต่งการให้บริการและวิเคราะห์ปัญหาที่เหมาะสมกับอุปกรณ์นั้นๆ
  • ข้อมูลที่ถูกบันทึก : เมื่อท่านเรียกดูข้อมูลและ/หรือเนื้อหาจากแอพพลิเคชั่นนี้ บริษัทจะบันทึกการเรียกดูข้อมูลและ/หรือเนื้อหาดังกล่าวไว้ในแหล่งรวบรวมดังต่อไปนี้ ในเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทเอง และ/หรือของบริษัทในเครือ และ/หรือของคู่สัญญาที่เชื่อถือได้ของบริษัทที่ทำหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลในแอพพลิเคชั่นตามสัญญา
  • ข้อมูลสถานะของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Phone State) บริษัทอาจเข้าถึงและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการทำงานของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านว่าเปิดเครื่อง หรือปิดเครื่องอยู่ และ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่าย เช่น เลือกเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือระบบ Wi-Fi เป็นต้น วัตถุประสงค์ดังนี้
   • เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่าท่านสามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นได้โดยทันที โดยไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูล OTP ก่อนใช้งานหรือไม่
   • เพื่อการจัดทำหน้าจอแสดงผลก่อนการเข้าถึงหน้าหลักของแอพพลิเคชั่น (Splash Screen)
   • เพื่อปรับแต่งการให้บริการแอพพลิเคชั่นที่เหมาะสมกับสถานะการใช้งานเครื่องแต่ละรูปแบบ เช่น การสลับรูปแบบการใช้งานและปรับระดับเสียงในการนำทาง เป็นต้น
  • ข้อมูลกล้องถ่ายรูป (Camera) เมื่อท่านใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้ บริษัทอาจเข้าถึงรวบรวม และประมวลผลข้อมูลรูปถ่าย วิดีโอ และสถานที่ของรูปถ่ายและ/หรือวิดีโอของท่าน วัตถุประสงค์ดังนี้
   • เพื่อให้แอพพลิเคชั่นสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดอุปกรณ์ดิจิตอลที่ใช้งานได้
  • ข้อมูลตำแหน่ง (Location) เมื่อท่านใช้งานแอพพลิเคชั่นของบริษัท บริษัทอาจเข้าถึง รวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่แท้จริงของท่าน บริษัทใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการระบุตำแหน่ง เช่น ที่อยู่ IP, GPS เซ็นเซอร์หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่อาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ในบริเวณใกล้เคียงจุดการเชื่อมต่อ Wi-Fi และเสาสัญญาณกับบริษัท วัตถุประสงค์ดังนี้
   • เพื่อใช้ระบุตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้บนแผนที่ว่าตรงกับสถานที่จริงหรือไม่
  • ข้อมูลพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลในเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์ดิจิตอล (Storage) บริษัทอาจรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล พื้นที่การจัดเก็บข้อมูลในเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์ดิจิตอล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในอุปกรณ์ของท่าน โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเว็บบราวเซอร์ และแคชของข้อมูลแอพพลิเคชั่น วัตถุประสงค์ดังนี้
   • เพื่ออนุญาตให้แอพพลิเคชั่นสามารถอ่าน และ/หรืออัปเดตข้อมูลในแอพลิเคชั่น
  • ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น (Account) เมื่อท่านใช้งานแอพพลิเคชั่นของบริษัท บริษัทอาจเข้าถึง รวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น (Account) ของท่าน สำหรับการตรวจสอบ Token และ/หรือ UDID ของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์ดิจิตอล วัตถุประสงค์ดังนี้
   คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน (Cookies and Similar Technologies) บริษัท กับบริษัทในเครือ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท อาจใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือบริการของบริษัท โดยการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน เพื่อระบุบราวเซอร์หรืออุปกรณ์
   • เพื่อใช้ยืนยันและตรวจสอบ account ผู้ใช้งาน
  • ข้อมูลหมายเลขเฉพาะของแอพพลิเคชั่น (Unique Application Number) แอพพลิเคชั่นนี้มีหมายเลขเฉพาะของแอพพลิเคชั่น สำหรับการส่งข้อมูลมายังบริษัท เมื่อผู้ใช้บริการทำการติดตั้ง หรือถอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่นนั้นๆ หรือเมื่อแอพพลิเคชั่นนั้นติดต่อกับระบบเซิร์ฟเวอร์การให้บริการของบริษัทเป็นคราวๆไป วัตถุประสงค์ดังนี้
   • เพื่อการอัปเดตข้อมูลแอพพลิเคชั่นโดยอัตโนมัติ

  การแบ่งปันและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  โปรดทราบว่าเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้
  • เพื่อเริ่มหรือโต้แย้งการเรียกร้องหรือการฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆ
  • เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาล กระบวนการพิจารณาคดี การร้องขอที่ถูกต้องตามกฎหมาย หมายศาล หรือสิ่งอื่นที่เทียบเท่ากันจากเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหรือผู้มีอำนาจ
  • เพื่อใช้ในการสืบสวนการกระทำทุจริตหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่นๆ หรือตามความจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเราที่ถูกต้องตามกฎหมาย
  • เพื่อบังคับใช้หรือใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของเรา
  • เพื่อปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของผู้ใช้แอปพลิเคชั่นและ/หรือเว็บไซต์คนอื่น หรือบุคคลอื่นใดตามดุลยพินิจของเราสำหรับสถานการณ์อื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

  ความยินยอม
  ตามที่ระบุไว้ข้างต้น เมื่อมีการเข้าดูและใช้งาน การลงทะเบียนเพื่อการใช้บริการ การใช้บริการบนแอปพลิเคชั่น การกดปุ่ม "ยืนยัน" หรือเทียบเท่า หรือเมื่อคุณสร้างบัญชีใหม่บนแอปพลิเคชั่น คุณยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กล่าวไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

  การถอนความยินยอม
  คุณอาจถอนความยินยอมของคุณสำหรับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ทุกเวลา โดยการแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสม หากคุณต้องการถอนความยินยอมของคุณ กรุณาแจ้งให้เราทราบตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่าง เราจะหยุดการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อได้รับการแจ้งความประสงค์ในการถอนความยินยอม เว้นแต่มีความจำเป็นตามกฎหมาย หรือหากเรามีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ทางกฎหมายในการรักษาข้อมูล โปรดทราบว่าเมื่อมีการถอนความยินยอมสำหรับการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้อีกต่อไป และคุณยอมรับว่าเราจะไม่ต้องรับผิดต่อคุณสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการให้บริการดังกล่าว

  การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การครอบครองหรือการควบคุมของเรา โดยการจัดการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงวิธีการปฏิบัติทางกายภาพ ทางเทคนิค และตามระเบียบขององค์กร เพื่อป้องกันการเข้าถึง การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การคัดลอก การดัดแปลง การกำจัด หรือความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกัน


  การลงทะเบียนและการเป็นสมาชิก
  แอปพลิเคชั่นนี้อนุญาตให้คุณสร้างบัญชีผู้ใช้ในทะเบียนสมาชิกตามข้อมูลที่คุณให้ เมื่อมีการให้ข้อมูล ลงทะเบียน และสร้างบัญชีของคุณ คุณรับประกันว่า
  1. คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (สิบแปดปีบริบูรณ์) ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือผู้มีอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายในการทำธุรกรรม และมิใช่สมาชิกที่เคยถูกตัดสิทธิ์การใช้งานไปแล้ว สมาชิกแต่ละท่านจะได้รับอนุญาตให้มีบัญชีสมาชิกได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
  2. ข้อมูลเกี่ยวกับคุณถูกต้อง มีความเป็นจริงตามสถานภาพปัจจุบัน และครบถ้วนตามที่กำหนดในแบบฟอร์มการลงทะเบียนบนแอปพลิเคชั่น ("ข้อมูลการลงทะเบียน")
  3. คุณจะปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนนี้เพื่อให้ข้อมูลเป็นจริง ถูกต้อง และครบถ้วน
  คุณจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน คุณสามารถใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพียงหนึ่งชื่อในการเข้าสู่ระบบแต่ละครั้ง และคุณไม่สามารถมีชื่อผู้ใช้มากกว่าหนึ่งชื่อได้ รหัสผ่านของคุณมีไว้สำหรับการใช้งานส่วนตัวของคุณเท่านั้น และคุณตกลงที่จะเก็บรักษารหัสผ่านของคุณเป็นความลับอย่างเคร่งครัด คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีเกี่ยวกับการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการออกจากระบบ หรือออกจากบัญชีของคุณหลังจากการใช้แอปพลิเคชั่นนี้ในแต่ละครั้ง คุณยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเรา กับคุณ หรือกับบุคคลที่สาม ซึ่งเกิดจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้

  การโอนกิจการ
  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการควบคุมหรือความเป็นเจ้าของ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนของธุรกิจหรือบริษัท ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ทั้งหมดอาจจะ/จะเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว

  ลำดับการบังคับใช้
  ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชั่นและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะยึดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชั่นเป็นหลัก หากคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชั่นของเรา

  ติดต่อเรา
  หากคุณมีคำถามหรือคำร้องขอใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อเราตามอีเมล admin@wasia.com

BHS